ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
การกำกับติดตามสถานศึกษาปลอดภัย
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 : มิถุนายน 2565
รับการนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565
การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสาร โคเวเลนต์ ด้วยกา 17 ต.ค. 61
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 ก.ย. 61
สารสนเทศงานวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนตุมพิทยานุสรณ์ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรแนะแนว (บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 29 ก.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง 22 มี.ค. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22 มี.ค. 64
ข้อมูลนักเรียน 22 มี.ค. 64
ข้อมูลครู 22 มี.ค. 64
เอกสารประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมผู้อำนวยการโรงเรียน 12 เม.ย. 65
คำสั่งแม่บท ปี 2564 07 เม.ย. 65
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 07 เม.ย. 65
คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน 30 มี.ค. 65
แนวปฏิบัติงานวิชาการ 30 มี.ค. 65
คู่มือครู 30 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ลิ้งค์น่าสนใจ