ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
การทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)
ประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามมาตรฐานงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสาร โคเวเลนต์ ด้วยกา
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สารสนเทศงานวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนตุมพิทยานุสรณ์ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรแนะแนว (บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
รายงานผลการประเมินตนเอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ