ผลงานทางวิชาการ
หนังสือเล่มจิ๋ว สำหรับส่งเริมการอ่านภาษาไทยตามโมเดล MCAPR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
นวัตกรรมผู้บริหาร - รูปแบบการบริหารโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ โดยใช้“PANU Model”
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
MATH Projec
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ที่ตั้งและอาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ วิชาสังคม ศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอน แบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง Momentum and Collision
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
การเรียนด้วยเทคนิควิธีการสอนโดยใช้การทดลอง ( Experiment ) เรื่อง การตรวจสอบหมู่เลือด ABO
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสาร โคเวเลนต์ ด้วยกา
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 61
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 61