สารสนเทศงานวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนตุมพิทยานุสรณ์ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรแนะแนว (บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ข้อมูลนักเรียน
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ข้อมูลครู
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64