เอกสารประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม จัดงาน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
คู่มือการใช้เงินอุดหนุน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
นวัตกรรมผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 65
คำสั่งแม่บท ปี 2564
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
แนวปฏิบัติงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
คู่มือครู
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65