ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-net ระดับ ม.3
กำนนดการสอบระดับชาติ
โรงเรียนปรางค์กู่
31 ส.ค. 63 ถึง 02 ก.ย. 63 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
กำหนดการสอบกลางภาคเรียน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
18 ส.ค. 63 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กำหนดจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรม
- วาดภาพ
- การแสดงทางวิทยาศาสตร์
- ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
- ประกวดชุด รีไซค์เคิล
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์