อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนยิ้มง่าย  ไหว้สวย  เปี่ยมด้วยจิตอาสา