ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   ( ชื่อเดิมโรงเรียนตูมวิทยา )  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพอกพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๓ บ้านตูม หมู่ที่  ๑  ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่   ป่าสาธารณประโยชน์  “ ดงบ้านตูม ”  มีเนื้อที่   ๕๒  ไร่  ๑  งาน  ๙๔  ตารางวา  เปิดทำการสอนครั้งแรก        เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๕  มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  ๑     จำนวน  ๕๕  คน  อาศัยอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูมเป็นห้องเรียน ต่อมาในปี  ๒๕๓๖  ได้ย้ายห้องเรียนที่อาคารสภาตำบลตูมและโรงเรียนบ้านตูมตามลำดับ ในปีเดียวกันนี้ท่านกำนันตำบลตูมนายวีรศักดิ์ ตระกูลมูลชาติ นายจารึก  ศรีเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ในสมัยนั้นร่วมกับสภาของตำบลตูม ผู้ปกครองนักเรียน ครู–อาจารย์ ที่ทำการสอนอยู่  ณ  สาขาแห่งนี้     ได้ร่วมกันระดมทุนทรัพย์  เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ณ  ที่สาธารณประโยชน์   “ ดงบ้านตูม ”  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง   ๘  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  จำนวน    ๕  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณจาก ทางราชการเลย  จากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนอย่างเหนียวแน่นในครั้งนี้  ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครองนักเรียนส่งผลให้ ผู้ปกครองนักเรียนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นประจำทุกปีและในวันที่  ๘  พฤษภาคม ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสาขาแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนตูมวิทยา  และวันที่  ๒๒  กรกฎาคม   ๒๕๕๑  ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
          ปัจจุบันโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  แผนชั้นเรียนในระบบปกติ  ๒ - ๒ - ๒ / ๒ - ๑ - ๑ 
          มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   ๒๗๖  คน  เปิดแผนชั้นเรียน ต.พ.ส. ร่วมใจให้โอกาสทางการศึกษา  ( นักเรียนทางเลือก )  ๖ - ๘ - ๐ / ๒ - ๔ - ๐  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๔๙  คน 
          ครู  จำนวน  ๑๗  คน   
                 - พนักงานราชการ ( ครูผู้สอน )  จำนวน  ๕  คน        
                 - พนักงานราชการ ( เจ้าหน้าที่ธุรการ )  จำนวน  ๑  คน  
                 - พนักงานราชการ  (นักการภารโรง ) จำนวน   ๑  คน 
                 - ครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๔  คน 
           อาคารเรียน มีรายละเอียดดังนี้  
                 - อาคารเรียน  ๒๑๖ล / ๔๑   ( หลังคาทรงไทย )  จำนวน  ๑  หลัง  
                 - อาคารเรียนกึ่งถาวร  จำนวน  ๑  หลัง   
                 - อาคารเรียนชั่วคราวแบบมาตรฐาน  จำนวน  ๑  หลัง 
                 - อาคารเรียนชั่วคราวที่   ชุมชนสร้างให้  จำนวน  ๒ หลัง
                 - โรงอาหารแบบประหยัดจำนวน  ๑  หลัง 
                 - ส้วมนักเรียนแบบ ๖ ที่/๒๗  จำนวน  ๑  หลัง 
                 - ส้วมนักเรียนแบบ  ๖  ที่นั่ง  จำนวน  ๑  หลัง   
                 - บ้านพักผู้บริหารจำนวน  ๑  หลัง   
                 - บ้านพักครู  ๒๐๓ / ๒๗  จำนวน  ๒  หลัง 
                 - บ้านพักภารโรง/๓๒  จำนวน ๑ หลัง
                 - สนามบาสเกตบอลแบบ  fIBA  จำนวน  ๑  สนาม 
                 - สนามบาสเกตบอลชุมชนสร้างให้ จำนวน  ๑  สนาม
                 - หอถังประปา I. C. S   จำนวน  ๑ ชุด
                 - หอถังประปาชุมชนสร้างให้จำนวน ๑ ชุด
           ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก นายสุทธิโรจน์  บุ้งทองธนรัตน์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๐  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน  คือ  ดร.  ภูมิภัทร  มาลี  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน