ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การประชุมสัญจร "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" สหวิทยาเขตปรางค์กู่
การสอบธรรมสนามหลวง
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือเล่มจิ๋ว สำหรับส่งเริมการอ่านภาษาไทยตามโมเดล MCAPR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 20 มี.ค. 66
นวัตกรรมผู้บริหาร - รูปแบบการบริหารโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ โดยใช้“PANU Model” 20 มี.ค. 66
MATH Projec 20 มี.ค. 66
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ที่ตั้งและอาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ วิชาสังคม ศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอน แบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 20 มี.ค. 66
บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง Momentum and Collision 20 มี.ค. 66
การเรียนด้วยเทคนิควิธีการสอนโดยใช้การทดลอง ( Experiment ) เรื่อง การตรวจสอบหมู่เลือด ABO 20 มี.ค. 66
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสาร โคเวเลนต์ ด้วยกา 17 ต.ค. 61
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 ก.ย. 61
สารสนเทศงานวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนตุมพิทยานุสรณ์ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรแนะแนว (บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 29 ก.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง 22 มี.ค. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22 มี.ค. 64
ข้อมูลนักเรียน 22 มี.ค. 64
ข้อมูลครู 22 มี.ค. 64
เอกสารประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 15 มี.ค. 66
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 15 มี.ค. 66
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม จัดงาน 15 มี.ค. 66
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2566 15 มี.ค. 66
คู่มือการใช้เงินอุดหนุน 15 มี.ค. 66
นวัตกรรมผู้อำนวยการโรงเรียน 12 เม.ย. 65
คำสั่งแม่บท ปี 2564 07 เม.ย. 65
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 07 เม.ย. 65
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ