กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภฑิลาพัทธ์ เงางาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมาลา ดวงทอง
ครู คศ.1

นายอภิเดช กิริยะ
ครู คศ.1

นางสาวอรณิชา วันงาม
พนักงานราชการ