คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงษ์ จันเสน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรวรรณ แสงมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายมาลา ดวงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางนราทร ธรสาธิตกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิตาภรณ์ พรรณกนกศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายภาษิต แสงมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการดอน จันทะโธโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ มณีล้ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์