หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   มี  2 ระดับ   คือ
              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


 2. เปิดแผนชั้นเรียน ต.พ.ส. ร่วมใจให้โอกาสทางการศึกษา  ( นักเรียนทางเลือก )