คติพจน์
คติพจน์
สามัคคี       มีวินัย     ใจนักกีฬา