สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ