คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
ศึกษาดี     กีฬาเด่น    เน้นคุณธรรม    นำชุมชน