กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกรินทร์ กฐินเทศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยยันต์ ถาพันธ์
ครู คศ.1