กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรณีย์ งามพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิตอารี ทองมันปู
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0971810884
อีเมล์ : jitaree_skw2@windowslive.com

นางสาวฐิติญาพร สนิท
ครู คศ.1
อีเมล์ : titipornn4058@gmail.com

นางสาวทิวาพร สังขวัน
ครู คศ.1

นายทัณฑธร แสงมาศ
ครู คศ.2