กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายติยพัฒน์ เสนาน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธราธร บุญเสริม
ครู คศ.3

นางสาวศิวาภรณ์ บุญเสริม
ครู คศ.2