กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุภรดา แดงบุญเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวีณา กระสังข์
ครู คศ.1