กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิยะดา นามวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพลวรรตน์ บุญสม