กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลลิดา แหวนวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิยะดา นามวัฒน์

นายพลวรรตน์ บุญสม

นางสาวอมลวรรณ หอมทรง