กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเศษฐพงศ์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชาลี มีวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0979475229
อีเมล์ : chaasaki@gmail.com

นางณัฐธมน วงศ์พิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวสุวนันท์ ประชัน
ครู คศ.1

นางสาวปวิตรา สาริกา
ครู คศ.3

นายชัยประเสิรฐ บุญเสริม
พนักงานราชการ